foto1
1
foto1
2
foto1
3
foto1
4
foto1
5
Tel. +421 43 539 77 01
zs@zs.hladovka.net

ZŠ s MŠ Hladovka

027 13 Hladovka 238

Fotogaléria

Prihlásenie

Kto je prítomný?

Práve tu je 88 návštevníkov a žiadni členovia on-line


Slovná zásoba(lexikológia)

Súhrn všetkých slov v jazyku
Členenie:  PODĽA SPISOVNOSTI

a. spisovné

-sú v súlade s jazykovou normou

b. nespisovné

 

1. slang

-používa ho určitá skupina ľudí

napr. žiaci - učka, deják, vysvečko, slovina

3. subštandardné slová sú rozšírené všeobecne, nie iba v nejakej skupine ľudí,

napr. tlačítko, bezvadný, cálovať

 

2. nárečové slová

-používajú sa na istom území Slovenska

napr. švábka, krumple, dzífka, včuľ


Plnovýznamové slová(pods. Mená, príd. Mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky)

Neplnovýznamové slová(predložky, spojky, častice, citoslovcia),majú iba funkciu vo vete

VÝZNAMOVÉ VZŤAHY V SLOVE

jednovýznamové slovo

-má jeden význam

viacvýznamové slovo

-má základný význam a od neho sa na základe súvislosti, podobnosti vytvárajú odvodené významy

napr. oko (orgán zraku) - základný význam, oko (na polievke, v sieti, na pančuche) -odvodené významy podľa podobného okrúhleho tvaru

prameň,slimák

VÝZNAMOVÉ VZŤAHY MEDZI SLOVAMI

homonymá (rovnozvučné slová)

-síce rovnako znejú, ale inak nemajú vôbec nič spoločné

napr. rys (zviera) - rys (výkres) alebo čelo (hudobný nástroj) - čelo (časť tváre)

synonymá (rovnoznačné slová)

-inak znejú, ale majú rovnaký alebo podobný význam

-môžu tvoriť synonymické dvojice (švárna-rúča) alebo synonymické rady (plakať-nariekať-bedákať)

antonymá (opozitá)

-slová s opačným významom

napr. deň-noc, malý-veľký, plakať-smiať sa, veľa-málo

PODĽA HISTORICKÉHO HĽADISKA

a. historicky bezpríznakové

b. historicky príznakové

archaizmy

-nahradili ich iné výrazy

napr. árešt, stoletie, dejespyt, mrazivo ,merba

historizmy

-zanikli javy, ktoré pomenúvali

napr. dereš, pandúr, groš,zlatka,dolomán,grifeľ

zastarané slová

-ešte sú známe, ale nahrádzajú ich novšie slová, používajú ich najmä starší ľudia

napr. gánok, bukréta, rínok, veselie, knihovňa

neologizmy

-nové slová, ktoré väčšinou pomenúvajú nové javy

napr. logo, displej, sponzor, euroval ,tender, mobil

PODĽA CITOVÉHO ZAFARBENIA

a. neutrálne slová

b. citovo zafarbené (expresívne)

kladne citovo zafarbené

detské slová

-používajú sa v komunikácii s deťmi

napr. papať, havo, žiža

hypokoristiká

-v domácom, súkromnom styku

napr. miláčik, oco, Peťo

zjemňujúce slová (eufemizmy)

-zjemňujú nepriaznivú skutočnosť

napr. odišiel na večnosť, nie je najšikovnejší, naposledy vydýchol

záporne citovo zafarbené

pejoratíva

-zhoršujú význam slova

napr. bengál, fušer, frajer, telivo

hrubé slová

napr. žrať, srať, riť

vulgarizmy(-nadávky)

PODĽA PÔVODU

a. domáce slová

b. cudzie slová

prevzaté

-čiastočne sa prispôsobili slovenskému jazyku

napr. disciplína, bicykel, ordinácia

zdomácnené

-už sa nepociťujú ako cudzie

napr. škola, žiak,kravata

ŠPECIÁLNE SKUPINY SLOV

Kalky

-slovenské slová, ktoré vznikli doslovným prekladom cudzích slov

napr. zemepis (geo-grafia), milosrdenstvo (miseri-cordia), všemohúci (omni-potens)
sci-fi,nóbl

Internacionalizmy

-cudzie slová, ktoré sa rozšírili do jazykov celého sveta

napr. softvér, hokej, robot, prezident, emócia

PODĽA ŠTÝLOV

a. štylisticky bezpríznakové

b. štylisticky príznakové

hovorové slová

-v bežnej hovorenej reči v súkromnom styku

napr. basa, činžiak, fabrika, autiak

publicizmy

-v novinách, časopisoch, spravodajstve

napr. konsenzus, brífing, celoplošné, míting

administratívne slová

  • -v úradnom styku

napr. poukážka, fakturovať, potvrdenie

odborné slová (termíny)

-v náučných a vedeckých textoch

napr. kyselina sírová, podmet, metafora, stavovce

knižné slová

-vzletné vyjadrenia v knihách, slávnostných prejavoch a pod.

napr. precízny, zvestovať, ustavičná, blaženosť

básnické slová (poetizmy)

v umeleckých, básnických textoch

napr. luna, vesna, blankyt, kedys'

 

ZMENY V SLOVNEJ ZÁSOBE

TVORENIE SLOV

1. Odvodzovanie

a. predponami

u-piecť, pred-písať

b. príponami

vod-ný, zem-ský, pek-ár

c. bezpríponovo

bežať > beh-0, dýchať > dych-0

2. Skladanie

-viac slov sa spojí do jedného slova

napr. zem-e-guľa, auto-kino

3. Skracovanie

a. skratky

str., atď., a pod., a i.

b. značky

-veličiny, jednotky, meny a podobne

km, P, W, USD, l, mg

c. skratkové slová

-čítajú sa ako slová

TANAP, NATO, SLOVNAFT

d. iniciálové skratky

-čítajú sa po iniciálach

USA, SR, KDH

4. Spájanie - tvorenie viacslovných pomenovaní

-slová vytvárajú ustálené viacslovné pomenovania napr. obecný úrad, králik biely, základná škola (združené pomenovania)

-priamo pomenúva skutočnosť

5. Tvorenie jednoslovných pomenovaní

-mikrovlnka, diplomovka, zasadačka

6. Tvorenie nepriamych (prenesených, obrazných) pomenovaní- frazeologizmy, príslovia, porekadlá, metafory,  prirovnania

napr. ležať na dvojke, recitovať Kráľa

7. Preberanie cudzích slov z iných jazykov

-prevzaté, zdomácnené slová, kalky, internacionalizmy

 

 

Slovníky

1. Krátky slovník slovenského jazyka - KSSJ

-výkladový slovník - jeho hlavnou úlohou je výklad významu slov

2. Pravidlá slovenského pravopisu - PSP

-pravopisný slovník - uzákoňuje pravopisné pravidlá

3. Pravidlá slovenskej výslovnosti - PSV

-výslovnostný slovník - uzákoňuje správnu výslovnosť

ĎALŠIE SLOVENSKÉ SLOVNÍKY

Slovník slovenského jazyka - SSJ

-šesťzväzkový výkladový slovník

Synonymický slovník slovenčiny - SSS

-obsahuje rovnoznačné slová

Slovník cudzích slov a Veľký slovník cudzích slov

-vykladá význam cudzích slov

Historický slovník slovenského jazyka

-historicky príznakové slová

Slovník slovenských nárečí

-nárečové slová

Retrográdny slovník slovenčiny

-slová podľa abecedy, ale obrátené zozadu

Malý frazeologický slovník

-slová a ich výskyt v obrazných pomenovaniach

Malý synonymický slovník

-slová a ich synonymá

zdroje: (učebnicaSJ pre 9.roč.,www.slovencina.vselico.com)

    

Prihláška do I. ročníka

 Čestné vyhlásenie 
 o   bezinfekčnosti

_____________________
ZŠ s MŠ Hladovka
Hladovka 238
027 13 Hladovka

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  
https://zs.hladovka.net

Tel.: + 421 43 539 77 01
Mobil: + 421 911 698 008

Konzultačné hodiny
Po - Pia: 13:00 - 14:00
(prospech, správanie...)


IČO: 378 10189   
DIČ: 2021646330   
ČÚ: IBAN: 
SK42 0200 0000 0016 4146 6753

Aktuálne video

Naposledy pridané video

Príchod do školy, 5. 6. 2020

Maškarný ples na ZŠ s MŠ Hladovka, 31. 1. 2020

Vianočná akadémia, ZŠ s MŠ Hladovka, 15. 12. 2019

Tobias Buš, Matičný sláviček,15. 5. 2019


Rozprávková noc, 30. 4. 2019


Šk. kolo Slávik Slovenska 2019,
17. 4. 2019


Zápis do I. ročníka, 4. 4. 2019


Privítajme starkých v škole, 16.11.2018


Jesenná slávnosť, 24.10. 2018