foto1
1
foto1
2
foto1
3
foto1
4
foto1
5
Tel. +421 43 539 77 01
zs@zs.hladovka.net

ZŠ s MŠ Hladovka

027 13 Hladovka 238

Fotogaléria

Prihlásenie

Kto je prítomný?

Práve tu je 144 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Teória literatúry pre 8. Ročník I.

Poézia- viazaný text vo veršoch (báseň)

Lyrika- vyjadruje pocity, myšlienky, nálady autora (nemá dej)

rozdelenie: 1. osobná - osobné problémy a pocity autora

2. spoločenská - všíma si situáciu a problémy v spoločnosti

3. prírodná - opisuje prírodu a dojmy z nej

4. ľúbostná- hl. téma láska, autor ju  stvárňuje v rôznych podobách

Lyrická báseň- dej je tlmený, autor v nej vyjadruje svoje myšlienky a nálady

lyrický hrdina- autor sa stotožňuje s hrdinom básne, ktorým vyjadruje svoje pocity, myšlienky, nálady

kolektívny hrdina- hl. hrdina nie je jednotlivec, ale kolektív

epická báseň- je to báseň, ktorá má základné znaky rozprávania (dej, príbeh, hrdinov)

lyrickoepická báseň- prelínajú sa v nej lyrické a epické prvky

štylistické figúry:

1. slovné - sú založené na opakovaní slov

a. anafora - opakovanie slov
na začiatku za sebou idúcich veršov, napr. možno mi tvojich úst sa

odrieknuť//možno mi ruku nedostať//možno mi v diaľky žiaľne utieknuť...

b. epizeuxa - opakovanie slova alebo slov vo verši za sebou, napr. koho rada vidím, koho rada vidím

2. rečnícke

a. rečnícka otázka - autorova otázka, ktorá si nevyžaduje odpoveď alebo si odpovedá sám

b. rečnícke zvolanie - zvolanie autora (lyrického hrdinu)

3. zvukové

a. aliterácia - opakovanie rovnakých alebo zvukovo podobných hlások, napr. Duní Dunaj a luna za lunou
sa va

trópy

nepriamo označujú predmety, javy

vznikajú prenášaním významu pomenovania z jedného javu na iný - prenesené pomenovania

a. epiteton (básnický prívlastok) - pripisuje predmetu zvláštnu vlastnosť, má citové zafarb. -napr.
so srdcom obrodeným

b. metafora - prenesenie vlastnosti na základe vonkajšej podobnosti (more klasov)

c. personifikácia - prenesenie ľudskej vlastnosti na neživý predmet (nebo sa hnevá)

d. metonymia - prenesenie významu na základe vnútornej súvislosti (čítať Kraska)

e. symbol - vzniká na základe zaužívaného (ustáleného) označenia, napr. srdce = láska

f. prirovnanie - porovnáva dve veci pomocou spoločnej vlastnosti a vyzdvihuje tak porovnávanú

vlastnosť, porovnávacie spojky ako, sťa, jak, ani - napr. (človek) mocný ani dub, tvoje ústa sťaby krížalky

g. alegória - nepriamo, utajene vyjadruje určitú myšlienku - napr. zvieratá v bájke predstavujú ľudí

h. zdrobnenina- citovo zafarbené slovo

sonet (znelka) básnická forma, skladá sa zo 14 veršov, ktoré sú zoradené do dvoch 4-veršových a dvoch 3-veršových strof (4-4-3-3)

v závere je výrazná pointa, vyvrcholenie, zhrnutie

pochádza z antickej literatúry

symbol- vzniká na základe zaužívaného (ustáleného) označenia, napr. srdce = láska

rým- zvuková zhoda slabík na konci veršov

typy:

1. združený - aabb

2. striedavý - abab

3. obkročný - abba

4. prerývaný - abcb

Veršový presah- verš zasahuje do ďalšieho riadka

slabičný verš - verš sa zhoduje s vetou alebo jej časťou (opak je presah)

Voľný verš- znaky:

1. nedodržiava pravidelný rým a rytmus

2. rôzna dĺžka veršov

3. rôzne umiestnenie veršov

4. rôzne typy písma

jeho opakom je viazaný verš

sylabický veršový systém verše majú rovnaký počet slabík vo verši (typický pre romantizmus)J. Kráľ, A. Sládkovič

Klasicizmus –umelecký smer,vzor antika
(J. Hollý)

Romantizmus- umelecký smer(štúrovci: Štúr, Sládkovič, Kráľ, Matuška,..), národné obrodenie, nad osobnými citmi víťazí láska k národu, hl. lit. druh: poézia

Vitalizmus- umelecký smer, objavuje krásu vecí každodenných(
J. Smrek)

modlitba náboženská skladba, autor sa obracia k Bohu s prosbou o splnenie žiadosti alebo s poďakovaním

    

Prihláška do I. ročníka

 Čestné vyhlásenie 
 o   bezinfekčnosti

_____________________
ZŠ s MŠ Hladovka
Hladovka 238
027 13 Hladovka

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  
https://zs.hladovka.net

Tel.: + 421 43 539 77 01
Mobil: + 421 911 698 008

Konzultačné hodiny
Po - Pia: 13:00 - 14:00
(prospech, správanie...)


IČO: 378 10189   
DIČ: 2021646330   
ČÚ: IBAN: 
SK42 0200 0000 0016 4146 6753

Aktuálne video

Naposledy pridané video

Príchod do školy, 5. 6. 2020

Maškarný ples na ZŠ s MŠ Hladovka, 31. 1. 2020

Vianočná akadémia, ZŠ s MŠ Hladovka, 15. 12. 2019

Tobias Buš, Matičný sláviček,15. 5. 2019


Rozprávková noc, 30. 4. 2019


Šk. kolo Slávik Slovenska 2019,
17. 4. 2019


Zápis do I. ročníka, 4. 4. 2019


Privítajme starkých v škole, 16.11.2018


Jesenná slávnosť, 24.10. 2018