Zoznam učiteľov v šk. roku 2006 - 2007

 E. Šikyňová, J. Vlčáková - zást., K. Jurčiová, M. Štrba, J. Dulka, E. Vojtečková, G. Pajdučáková - riad., M. Masláková, J. Kubolek, M. Jurči
J. Uherová, D. Lukáčová, M. Gazdíková, E. Olejníková, R. Gočálová, Z. Šprláková, E. Ťapajová

Vedenie školy:

funkcia:

aprobácia:

PhDr. Gabriela Pajdučáková

riaditeľka školy

RJ – D - NJ

Mgr. Jana Vlčáková

zást. riad. školy,

uč. 1.- 4. roč.

Učitelia

trieda

aprobácia:

Mgr. Emília Vojtečková
Mgr. Eva Olejníková
Mgr. Renáta Gočálová 
Mgr. Erika Šikyňová
Mgr. Martina Gazdíková
PaedDr. Eva Ťapajová
Mgr. Marianna Masláková
Ing. Daniela Lukáčová
Mgr. Ján Kubolek
Jozef Dulka
Ing. Jana Uherová
Mgr. Zdenka Šprláková
Ing. Katarína Jurčiová
Ing. Miroslav Jurči

1. trieda
2. trieda
3. trieda
4. trieda
5. A
5. B
6. A
6. B
7. A
7. B
8. A
8. B
9. A, výchovný poradca
9. B

uč. 1. – 4. roč.
uč. 1. – 4. roč.
uč. 1. – 4. roč.
uč. 1. – 4. roč., Nj
SJ – Nv – D
Bi – Ch
Nv
Sj
F – Zt
Tv - Ev
M
Bi - G
Psp
Tchv

Margeťáková Jana

vychovávateľka ŠKD

 

Mgr. Miroslav Štrba

 

M – F (dôch.)

 

Pracovníčky na MD(učiteľky)

 

Mgr. Daniela Škrabeková(od 13. 3.2007)
Mgr. Katarína Dulková
Mgr. Kristína Puková
Habová Martina
Helena Šikyňová
Soňa Barošová

 


uč. 1. - 4. roč.
uč. 1. - 4. roč.
SJ – M
vychovávateľka v MŠ
Nv
SJ

 

Prevádzkoví zamestnanci:

 

Anna Harmatová
Anna Gallasová
Anna Harmatová
Mária Kubicová
Stanislava Harmatová

 

ekonomická prac.
školníčka, kurička
upratovačka
upratovačka
upratovačka

 

Materská škola

 

Dilongová Helena
Obrtáčová Daniela
Brnová Ľubomíra
Škrabeková Marianna
Greštiaková Helena
Korčeková Jana
Jablonská Katarína

 

štatutár. zást. pre MŠ
učiteľka MŠ
učiteľka MŠ
ved. šk. jedálne
hlavná kuchárka
pomocná kuchárka
upratovačka

13. 3. 2007 namiesto Daniely Škrabekovej, ktorá odišla na materskú dovolenku, nastúpila Renáta Gočalová