Záverečná práca pre 7. ročník z literatúry v power point (báseň)
1.   Práca je vytvorená v programe pover point
2.    Téma- výber učebnica LIT. pre 7 roč.
3.   Práca sa skladá maxim z 12slajdov
•    Názov školy, téma práce, autor

Úvod

1) Krátka ukážka z lit. diela: 1 strofa, , dôvod, prečo ste si

zvolili danú báseň

2)Informácie o autorovi, prehľad o tvorbe( nezabudni výstižne, zaujímavo, zábavne)

3) Rozbor  básne(poézia)
•    Autor:
•    Dielo:
•    Lit. druh:
•    Lit. žáner:

Lit. forma:
•    Téma:
•    Idea:
•    Verš(viazaný, voľný), verš. presah
•    Rým:
•    Umelecké prostriedky(epitetá, zdrobneniny, metafory, personifikácie, prirovnania, básnické otázky...)
slovník autora(zastarané slová, básnické, apostrof, knižné, cudzie, slang, nárečové...)
4)Práca s básňou:
a)    Na prečítanej básni ma zaujalo...
b)    Skús sa zamyslieť, čo mohlo ovplyvniť básnika k napísaniu tejto básne
c)    Vypíš verš z básne, ktorý sa ti najviac páči...a nájdi vhodný obrázok, ktorý      charakterizuje, vystihuje báseň
d) Aká farba sa ti vybavila v mysli, keď si čítal túto báseň
e) Vymysli nový názov pre báseň
f)  Napíš na tento tvoj nový nazov báseň cinqainom

.............................(tvoj názov)

.................    ..................(2 príd. mená)

.................    ..................    ..................(3 slovesá)

.................................................(metafora zo 4 slov)

.........................................(synonymum na nadpis)


5). Vymysli úlohy pre spolužiakov, opakovanie, hádanky, zábavne o autorovi(tajnička, doplňovačka, otázky....)

6) Záver( úvaha, 6 viet na danú tému), napr. ak máš báseň dcérke tak uvažuješ o  živote, život to nie je iba sen, biele čierne klávesy znamenajú dobré aj nepríjemné stránky života....

7)Zoznam použitej literatúry a www stránok

Napríklad:

Petríková, D.: Literárna výchova pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Harmanec,2011

Bendík, O.: Spracovanie informácií, Košice, ALEK 1987

www. julsavba.sk

http://www.eaktovka.sk/

8. Nezabudni uviesť zdroje, z ktorých si čerpal, aj www stránky!
Nezabudni, ČAS sa kráti!