Prozodické vlastnosti reči = zvukové vlastnosti reči

 

  1. Melódia

a/ klesavá /všetky typy viet/ ↓

b/ stúpavá /opytovacia zisťovacia veta/↑

 

  1. Prízvuk – výraznejšie vyslovenie slabiky v slove. V slovenčine je prízvuk zvyčajne na prvej slabike = hlavný prízvuk, vo viacslabičných slovách existuje aj vedľajší prízvuk /tretia slabika/

 

  1. Dôraz- výraznejšie vyslovenie najdôležitejšieho slova vo vete. V pokojnej reči je v slovenčine dôraz na poslednom slove, ale vo vzrušenej reči môže byť aj na inom mieste

 

  1. Prestávka- prerušenie prúdu reči na istý čas

a/ prirodzená – vzniká z potreby nadýchnuť sa

b/ významová – na hranici viet, kde sa píše bodka, výkričník, otáznik, čiarka, vo vete s priamou rečou, po osloveniach, po citoslovciach, za dlhšími úsekmi reči

 

  1. Tempo – rýchlosť jazykového prejavu

 

  1. Sila hlasuS