Talianske mestské štáty
- rozvoj hospodárstva, nárast meštianstva, ktoré je nespokojné so svojím postavením a presadzuje vládu volenej mestskej rady
- rozvoj miest -  Florencia, Janov, Benátky, Pisa, Miláno, Rím...
- rozvoj vzdelania – potrebné k vedeniu podnikov
- upriamenie na pozemskú stránku života a jeho svetské radosti
- rodina Medici – bankári a podporovatelia umenia.

Humanizmus a Renesancia
1. Humanizmus (ľudský) - myšlienkové hnutie 14. – 16. storočia, ktoré  kladie dôraz na štúdium človeka a ľudských vlastností
- upriamuje sa na človeka, prírodu a pozemský svet
- podopretý objavmi
- vedci a myslitelia humanizmu:
Erazmus Rotterdamský, Thomas More, Niccolo Machiavelli – hľadali odpoveď na spravodlivejšie usporiadanie sveta i lepšie postavenie človeka na svete - umožní to výchova
Johannes Gutenbergvynálezca kníhtlače – dostupnejšie knihy = šírenie vzdelanosti
Mikuláš Kopernik – autor heliocentrickej sústavy ( stredom vesmíru je Slnko nie Zem)
Galileo Galilei – „A predsa sa točí !“
Gordiano Bruno – upálený
2. Renesancia (znovuzrodenie)
- pripomínanie si starovekého Ríma, ktorý sa stal vzorom
- kultúrne a umelecké obdobie, hlásiace sa k  obnove antických ideálov v 15. – 16. storočí, zamerané na verné zobrazenie prírody a človeka
- napodobňovanie antiky v staviteľstve i literatúre ( kupoly, stĺpy, oblý oblúk, súmernosť, priestrannosť, účelnosť)
- stavali sa hlavne svetské stavby: paláce, univerzity, mestské domy, radnice, knižnice, zvonice, mosty
- šľachta sa sťahuje z hradov , mení životný štýl a bývanie – výstavba zámkov, kaštieľov  a palácov
- rozvoj školstva, vied – zaoberajúcich sa výskumom človeka, jeho miestom vo svete
Leonardo da Vinci – maliar, básnik, vynálezca
Michelangelo Buonaroti – sochár, maliar, staviteľ
Rafaelo Santi - maliar
Donatello - sochár