1. K výrazom z prvého stĺpca priraď výrazy z druhého stĺpca:
Tyčinky                                najostrejšie videnie
slepá škvrna                        farebné videnie
čapíky                                  čierno-biele videnie
žltá škvrna                            bez zrakových buniek

2. Doplň text:
Na sietnici vzniká___________ a _______________________obraz videného predmetu.Skutočný obraz vzniká___________________.
Spredu chráni oko__________________a________________________
Pri vonkajšom kútiku oka vyúsťujú vývody_______________________žliaz,
ktoré vylučujú _____________________ a tie chránia oko pred
_______________________________.

3.Napíš, kde sa premieta obraz videného predmetu pri týchto očných chybách:
krátkozrakosť:______________________________
ďalekozrakosť:______________________________

4.Napíš 3 zásady starostlivosti o zrak:

 

5. Charakterizuj :
a/ tyčinky:__________________________________
b/ čapíky:__________________________________

Spolu ich nazývame:___________________________________________