V súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR vydáva riaditeľka školy pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v ZŠ s MŠ Hladovka v období od 1.septembra 2020. Podrobnosti a potrebné tlačivá nájdete v prílohách:
Príloha         - Pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky  výchovy a vzdelávania žiakov  
Príloha č. 1. - Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom  
Príloha č. 2. - Zdravotný dotazník a vyhlásenie zamestnanca pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021  
Príloha č. 3. - Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred opätovným nástupom do zamestnania 
Príloha č. 4. - Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 
Príloha č. 5. - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti  
Príloha č. 6. - Semafór - základné informácie